عنوان گروه آموزشی نساجی
نام غلامرضا
نام خانوادگی گودرزی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
تاریخ شروع همکاری /00/00